Tisková zpráva ke kauze Václav Vydra týrá koně

29.03.2012 18:51

 

Tisková zpráva
ke kauze Václav Vydra týrá koně a k metodě německé veterinářky Hiltrud Strasser

Zejména od  léta loňského roku se cyklicky objevují  mediální  zprávy, videa z jednoho jediného konkrétního dne (kulhající koně), diskuse a polemiky na téma metody Strasser  v chovu koní a zda Václav Vydra týrá či netýrá koně.

Okolnosti se zintenzivnily v okamžiku, kdy vyšlo na veřejnost, že současný ministr zemědělství Petr Bendl doporučil jednomu z více u nás fungujících zastánců bosé a celostní metody chovu koní, a to herci Václavu Vydrovi, požádat o dotaci ve výši 5 milionů Kč pro Institut celostní péče o koně.

Kauza vyvrcholila 12.3.2012 v reportážním pořadu veřejnoprávní televize ČT a to Reportéři ČT, po němž následovalo ještě prohlášení  JUDr. Pelikána, že podává trestní oznámení s cílem zjistit, zda tedy Vydra koně týrá nebo ne. Podnět šetřila dne 15.3.2012 Krajská veterinární správa a tyto fabulace nepotvrdila.

Odkazy na kauzu a její vývoj:

www.equichannel.cz, více článků

https://hobby.idnes.cz/kovat-ci-nekovat-chovatele-koni-se-rozdeluji-na-priznivce-podkov-a-bosonohosti-u-koni-g4m-/hobby-mazlicci.aspx?c=A120304_155317_hobby-mazlicci_mce

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Herec-Vydra-ma-rad-kone-Ministr-take-Pujdou-do-teplaku-225794

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Veterinarni-sprava-tvrdi-ze-Vydra-kone-netyra-226345

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/herec-vydra-o-udajnem-tyrani-pripadam-si-jako-konsky-disident_228458_diskuze.html#discussion-list

https://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-havel.php?itemid=15982

Touto cestou chceme informovat o podstatných souvislostech v kauze, která se stala z omezené kauzy v „koňském světě“ kauzou ryze veřejnou a zapadající do současných celospolečenských problémů. Přesně řečeno o zákulisní hře, o které je načase promluvit.

 

Stručné představení osob, které mj. účinkovaly  v reportáži Reportéři ČT:

-          německá veterinářka Hiltrud Strasser:  70 let, zvěrolékařka a vědkyně, která se celý život věnuje celostnímu způsobu péče o koně, nesouhlasí s konvečním způsobem chovu koně (zejména uzavřených v boxech, na podkovách, nevhodně trénovaných aj.), vypracovala a zesystematizovala metodu, jak lze koně chovat jinak, jak předcházet jejich onemocnění a jak řešit onemocnění vyplývající mnohdy ze způsobu chovu koně.

Poznámka pro „nekoňáckou“ veřejnost I.:

Celoživotním a celosvětovým údělem veterinářky Hiltrud Strasser a tedy její metody je fakt, že "brojí" proti konvenčnímu způsobu chovu koně. Tedy proti chovu koní v boxech, na podkovách, proti způsobu koňského sportu, kdy se trénují a startují nedospělá a tedy nedovyvinutá zvířata, proti koňské ortopedii a (ortopedickému) kování, které řeší problémy vyvolané způsobem chovu koně, proti celému zavedenému "koňskému průmyslu“.

Konvenční odborníci, tedy standardně vzdělaní veterináři, podkováři a chovatelé měli dlouhou dobu jasného nepřítele. V posledních letech, dejme tomu 10-ti, se ovšem zvyšuje počet lidí, kteří chtějí chovat koně jiným než zavedeným způsobem. A vzniká tak vlastně nový obor činnosti, jinými slovy prostor na trhu.

 

-          Václav Vydra, herec, známý ctitel koní a jeden z nemnoha českých absolventů studia školy Strasser, CV a další lze najít na mnoha odkazech

-          Ing. Jindřich Vinčálek, kovář a podkovář, majitel firmy Podkovářská škola s.r.o., viz příloha, člen akreditační komise Národní soustavy vzdělávání, tedy komise, která určuje v oboru chovu koní, jakou kvalifikaci je potřeba mít pro výkon určitého povolání při chovu koní, kdo příslušnou kvalifikaci stanovuje, vyučuje a přezkušuje, zakladatel a předseda  Živnostenského společenstva podkovářů, mj. činovník evropského hnutí podkovářů s certifikací Europodkovář, svoji firmu Podkovářská škola s.r.o. provozuje na Hřebčíně Kubišta, viz o  bod níže, dle informací státního portálu příjemce dotací za Živnostenské společenstvo podkovářů a Podkovářská škola s.r.o. Dotace: viz příloha v xls.

-          Michaela Kubištová, představitelka  Svazu soukromých chovatelů koní, chovatelka koní konvenční metodou, podílnice na Hřebčínu Kubišta, který mj. provozuje TJ Hřebčín Kubišta, stejně jako p. Vinčálek je  členkou akreditační komise Národní soustavy vzdělávání v identickém oboru, uvedena v kontaktech Podkovářské školy s.r.o., a jako sekretariát Živnostenského společenstva podkovářů. Hřebčín Kubišta a TJ Hřebčín Kubišta  byly v předcházejících obdobích  příjemci dotací z různých titulů, TJ Hřebčín Kubišta dokonce pro projekt Europodkovář,prováděný firmou Podkovářská škola s.r.o. Dotace: viz příloha v xls.

-          MVDr. Jaroslav Dražan, dlouholetý prezident Asociace svazu chovatelů koní, která  mj. přerozděluje dotace určené do chovu koní, nedávno odvolaný ředitel Kladrubského hřebčína, působí na brněnské  Fakultě veterinární hygieny a ekologie při Veterinární a farmaceutické universitě

-          MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Klinika chorob koní, chirurgie a ortopedie velkých zvířat při Veterinární a farmaceutické universitě, Fakultě veterinárního lékařství v Brně, uznávaný konvenční guru v koňské ortopedii , mj. člen realizačního týmu dotacemi podporovaného projektu Europodkovář (viz Vinčálek)

Poznámka pro „nekoňáckou“ veřejnost II:

Zastánci metody Strasser či dalších způsobů zabývajících se jiným než konvenčním chovem koní, se snaží již od roku 2007 prosadit vedle oboru uznání kvalifikace KOPYTÁŘ jako rovnocennou vedle oboru kovářského nebo podkovářského. Základem kopytářské kvalifikace měly a mají být hluboké znalosti anatomie a fyziologie kopyta, celého koně, znalosti o celostním přístupu ke koni. Bohužel se vždy narazí na profesní protest a jména pana Vinčálka a paní Kubištové, s podporou MVDr. Žerta za zády. V přílohách je ofocený požadavek Živnostenského společenstva podkovářů (p. Vinčálek) a vyjádření „nejvyššího“ odborného veterináře v oboru konvenčního chovu koní a koňské ortopedii  MVDr. Žerta a to z roku 2007.

Jako absolventi či žáci dvouletého studia u německé veterinářky Dr. Hiltrud Strasser považujeme za dobré mít uznané vzdělání pro kvalifikaci kopytář, případně chovatel koní celostním způsobem. Studium, které jsme absolvovali,vychází z komplexně zpracovaných 30-ti letých výzkumů, vědecké práce a praxe, podrobných skript, které se jen kopyty a jejich anatomií a fyziologií zabývají na 450 stránkách, a z jasně definované výukové metodiky. Nikde v Evropě se nauka o fyziologii zdravých kopyt neučí od cca roku 1967, kdy Institut nauky o kopytech a paznehtech na Berlínské universitě ukončil činnost odchodem svého profesora do důchodu (paní Dr. Strasser byla jedním z posledních žáků). V Čechách se tomu věnoval za první republiky profesor Hanslian a to na veterinární universitě v Brně. Současná tzv. moderní onychologie, tedy nauka o kopytech, se zabývá jejich deformacemi a degenerativními změnami, ne příčinami, vznikem příčin a jejich včasným odstraněním na základě znalostí fyziologie zdravého kopyta.

 

Infografika

Propojení v oblastech vzdělávání a dotací v podkovářství:


Příjemci dotací:
Europodkovář – TJ HŘEBČÍN KUBIŠTA 6,4 mil. Kč, ŽSP 3,3 mil. Kč, realizace Podkovářská škola s.r.o. a ŠCHK KUBIŠTA s.r.o.
Chov koní – ŠCHK KUBIŠTA s.r.o.  10 mil. Kč

Vzdělávání: 
Národní soustava kvalifikací – Dražan, Kubištová, Vinčálek
Europodkovář – Vinčálek, Žert, Kubištová (TJ HŘEBČÍN KUBIŠTA)
Veterinární farmaceutická univerzita – Žert, Dražan

Pro srovnání: Jednou z dotací pro projekt Europodkovář je také „tvorba učebnice a multimediálního výukového DVD (e-learningu) pro výše uvedené kvalifikace“. Zde obzvláště vyniká rozdíl mezi napadanou výukou metodou Strasser, která svým studentům od roku 2007 poskytuje kvalitní učebnici o 425 stranách, zatímco Europodkovář, který vyučuje od roku 2008, svou učebnici teprve vytváří (za pomoci dotace).


Závěr

Několika zájmovými skupinami tu byla rozpoutána kampaň, se zjevným cílem poškodit známou osobu, a skrytými cíli ochránit svoje soukromé podnikání, reputaci a zachovat dotační peníze pro svůj monopol v této oblasti vzdělávání. Každá ze zúčastněných stran využila známosti napadené osoby Václava Vydry k dosažení svých soukromých cílů, které s jejich výroky na kameru mají pramálo společného.

Touto akcí dosáhli pouze zviditelnění nesoudržnosti a rozhádanosti koňácké komunity. Pro tyto nízké pohnutky jsou někteří ochotni obětovat image koňského sportu, profesionálního i hobby chovu,
a vnutit laické veřejnosti pocit, že koním - těmto nádherným zvířatům - je ubližováno zejména tím, že jsou chováni venku a neokováni.

Veškerá osvětová činnost, kterou pro koně po léta budovaly stovky zapálených lidí, tímto aktem přichází vniveč. Nikdo už běžnému občanovi nevysvětlí, že pro koně je přirozené být venku a bez "příkras", ačkoliv třeba u srnek a jelenů to každému přijde přirozené.

Skutečnou potřebou koňácké komunity je dobře se starat o své koně, a dbát na svou dobrou pověst. Prvním konstruktivním příspěvkem k tomu je veřejně vyjádřená nabídka Václava Vydry na dokončení připravované vzdělávací kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací, která by svobodně zastřešila vzdělávání ve všech alternativních kopytářských metodách, a umožnila lidem se vzdělávat podle vlastního rozhodnutí. 

 

Za absolvované či ještě studující u Dr. Strasserové:

Václav Vydra, Hana Bubalová, Tomáš Langer, Ilona Barešová