STUDIUM: Osnova dvouletého studia

05.11.2015 13:52
Institut celostní péče o koně o.p.s. (ICPK)
Studium „Ošetřovatel kopyt“ dle Dr. Med. Vet. Hiltrud Strasser

Osnova vzdělání
Studium na ošetřovatele kopyt

Obsah

1 Předmluva
2 Situace koní
3 Co je jedinečné na metodě Dr. Med. Vet. Hiltrud Strasser
4 Role ošetřovatele kopyt
5 Vzdělání na ošetřovatele kopyt

5.1 Teorie
5.2 Praxe
5.3 Hospitace
5.4 Ukončení a certifikát
5.6 Místa vzdělávání, školení
5.7 Vzdělání-postup
  5.7.1 Předpoklady pro přijímací řízení
  5.7.2 Předpoklady pro složení zkoušky
5.8 Náklady
6 Různé
7 Perspektivy, nástavbové studium

Předmluva

Již několik tisíc let jsou koně ve službách lidstva. Náš dnešní pokrok by vypadal značně jinak bez pomoci jejich síly a rychlosti. Rozmanité možnosti využití těchto nádherných tvorů, jako jezdeckého zvířete, jako nositele břemena, jako tažného a válečného náčiní, utvářely život a práci našich předků. 
V životě našich dnešních koní hrál dosud pro lidi zábavný faktor velikou roli. Pořád více vlastníků koní ovšem mění svůj postoj a uznává svá zvířata jako spolutvory. Vyhýbají se funkci koně jako sportovního nástroje, přiklánějí se k partnerství s koněm a přebírají odpovědnost za jeho blaho a tím pádem za jeho přirozený život. Přesně tyto lidi, kteří takovéto nové partnerství poznali a poté také tak jednají, oslovujeme s naší celostní metodou Dr. Med. Vet. Hiltrud Strasser. Tato metoda obsahuje úpravu koňských kopyt v souladu s přírodou, přirozený chov koně a správné využívání  koní a tak vede k jejich delší délce života a větší výkonnosti.

Tak vznikla potřeba vysoce kvalifikovaných odborných sil, které by měly toto učení uskutečnit v praxi. Konečně se v roce 1991 zrodila představa nové profese - ošetřovatel kopyt.

Chcete zachovat nebo dosáhnout zdraví vašich koní? Chcete výrazně ovlivnit lepší životní podmínky pro koně a přitom ještě v naplňujícím povolání budovat své podnikání? Potom vám nabízíme jedinečné vzdělání na ošetřovatele kopyt v našem institutu, vstup do zajímavé budoucnosti.

Tato metoda celosvětově přesvědčuje stále více lidí. Koně chovaní a ošetřovaní podle našich znalostí dosahují také bez podkování sportovně nejvyšších výsledků ve všech disciplínách. Jejich majitelé oceňují stabilní zdraví svých zvířat až do vysokého věku.

Situace koní

Význam zdravých kopyt: Kopyta byla a jsou pro koně odjakživa základním předpokladem pro jejich dlouhý život. Kopyta neslouží nejen k pohybu, ale dnes také víme, že mechanizmus v kopytě je nedílnou součástí krevní pumpy – a zároveň představuje v koňském organismu tlumící systém nárazů. Dnešní praxe tento mechanismus omezuje kvůli umělému chránění kopyt podkovami a masivně zasahuje do evoluce koní. Podkování především kopyta zužuje a znemožňuje hned několika nezbytných funkcí kopyt. Tyto okolnosti by neměly být v žádném případě posuzovány izolovaně. Bohužel to v praxi vypadá jinak.

Přes padesát procent diagnostikovaných onemocnění jsou ochrnutí. V nejčastějších případech leží nejobvyklejší příčina pro nastupující problémy v kopytech, resp. v těch kopytech, která jsou zúžena podkováním. Daná skutečnost buďto není běžně známa nebo je ignorována ve prospěch sice rychlého, ale pouze krátkodobého osvobození od potíží. Pokud jsou tyto souvislosti ponechány bez povšimnutí, znamenají pro mnoho koní předčasnou smrt. Chceme-li mít zdravého koně, musejí být podkovy okamžitě sundány, i za cenu přechodné fáze na začátku léčby, ve které může dojít  i k výraznému zhoršení. Bohužel se zdá být jednodušší rozhodnout se na základě nejrůznějšího způsobu podkování pro krátkodobé zlepšení situace. Symptomy jsou však pouze potlačeny bez odstranění původní příčiny, čímž může sice dojít ke krátkodobému zlepšení, ale ne k trvalému uzdravení.

Tak se také vysvětluje průměrný věk sportovního koně – jen okolo deseti let. Ale také pracovní koně a koně pro volný čas dosahují jen zřídkakdy při plném zdraví délky života přes 30 let. Úloha zodpovědných ošetřovatelů kopyt spočívá v tom – s jejich odbornou kompetencí a řemeslnickou zručností tento začarovaný kruh natrvalo přerušit. Těšilo by vás budovat pro mnoho koní výhled na dlouhý, zdravý a z výkonu se radující život, kde se cítí stejně dobře kůň i jeho majitel? Potom jste našli to správné zaměstnání – ošetřovatel kopyt dle dr. Strasserové.

Co je jedinečné na metodě Dr. Med. Vet. Hiltrud Strasser

Přirozené opotřebení způsobuje u divoce žijících koní jedinečný tvar kopyta. Hlavním předpokladem metody podle Dr. Strasserové je: docílit opotřebení, které v lidské péči většinou chybí, odpovídajícím opracováním kopyta. Kopyta, která jsou formovaná tímto způsobem, se vyznačují nejlepší kvalitou rohoviny a nepotřebují žádnou ochranu ve formě podkov. Tímto umožňujeme plné fungování nepodkovaných kopyt ve všech jeho funkcích, a tím pádem zdraví a výkonnosti koní. Přesto zahrnujeme do naší diagnózy také chov koní, jeho výživu, práci s koněm a způsob ježdění. Je potřeba rozpoznat a odstranit příčiny, které způsobují onemocnění, jak u koně samotného, tak i v jeho okolí a v každodenním styku s ním. Teprve potom mohou fungovat léčivé síly a symptomy nemoci mohou pomalu doznít. Tímto způsobem učíme pracovat naše praktické ošetřovatele kopyt.
Kůň se vyvíjel 60 miliónů let za nejtvrdších podmínek k dokonalému, přesně fungujícímu organismu. Zásahy lidí, obzvláště nepřirozené zásahy jako podkování, boxové ustájení atd., se dlouhodobě vždy projevily negativně na jeho zdraví. To potvrzuje zvláštní odolnost a pevné zdraví ještě dnes žijících divokých koní. Tato skutečnost je naše východisko a odráží se v naší metodě.
Náhodná pozorování volně žijících koní položily základní kameny k intenzivnímu vypořádání se  s tématem  koňská kopyta. Od roku 1978 zkoumala veterinářka dr. Strasserová souvislosti mezi zdravím kopyt, tvarem kopyta a podmínkami chovu. Nápadná byla zásadní shodnost specifického tvaru zdravého kopyta s tvarem kopyta divoce žijících koní. Poznala špatný vliv podmínek chovu domestikovaných koní kvalitě kopyt. Metoda Dr. Strasserové obsahuje v první řadě: fyziologické úpravy kopyta, které se orientují na takový tvar kopyta, které mají díky přirozenému opotřebení divoce žijící koně, a na přirozený chov koní. Tato kombinace umožňuje optimální výsledky.

Dr. Strasserová studovala historické vědomosti z literatury a doplnila je vlastními poznatky. Uveřejnila doposud neprobádané průkopnické výsledky v odborných knihách a přenesla tím kopyta a jejich rozhodující vlivy do vědomí chovatelů koní. Současně dala podnět k zamyšlení se nespočetným jezdcům a chovatelům koní nad smyslem a nesmyslem okovaných kopyt.

Tato přirozená celostní metoda, která zásadně prosazuje sundání podkov, je zprostředkována v její čisté podobě od roku 1978 v institutu pro zdraví kopyt a celostní zacházení s koňmi, založeném Dr. Hiltrud Strasser. Tato metoda je s velkým úspěchem praktikována již mnoho let na připojené klinice. Mnoho koní tak již mohlo být propuštěno zdrávo. Své poznatky shrnula dr. med. vet.  Strasserová do nového povolání ošetřovatele kopyt. Od roku 1991 je nabídnuto toto vzdělání, které má stále větší ohlas, na institutu.

Tyto vyzkoumané metody se velkým dílem silně odchylují od dnešní školní medicíny. Zvláštní úspěch této alternativní cesty se ovšem ukazuje v tom, že dokonce problémy, které platí prokazatelně jako neléčitelné, jako podotrochlóza a ostrý zánět kopytní kůže, jsou vyléčeny.

Lepší než každé léčení je jeho prevence. Když jsou koně již od počátku chovány a ošetřovány  podle hledisek dr. Strasserové, nevznikají  tyto obvyklé újmy a problémy pohybového aparátu.

Základní předpoklad je zříci se  typického opracování kopyta a všech způsobů podkování. Toho se dá dosáhnout ovšem jen tehdy, jak již bylo zmíněno, když podmínky chovu koní a jejich samostatné léčebné síly jsou aktivovány, provozovány. To znamená denní průběh umožnit tak, aby odpovídal typickým potřebám. Umožnit důkladně promyšlené venkovní ustájení nejlépe s naprostou svobodou pohybu. Koně ve volné přírodě se zaměstnávají například denně asi 16 hodinami pastvou a přitom se pohybují v pomalém tempu. Tento stejnoměrný pohyb podporuje mechanismus kopyta a působí tak nepřetržitě na koňský organismus. Drží krevní oběh v toku a zabraňuje tak mnohým nemocem, především těm, které postihují pohybový aparát.

U koní se nedostatkem pohybu – to znamená při konvečním (boxovém) ustájení, při jedné hodině jízdy denně  nebo v paddockovém ustájení – nebo koppelgangu – tento tok krve blokuje. Toto nepřirozené chování při krátkém, ale vysokém výkonu a poté dlouhé fázi odpočinku značně namáhá organismus, zabraňuje rovnoměrnému průtoku krve a vede k dlouhodobým a těžkým poškozením. Právě tak nezná kůň žádný denní a noční – spací rytmus a potřebuje pro svůj nedotčený imunitní systém a dobrý pocit neustálou změnu okolí jako slunce, vítr, déšť, teplo, zimu. Dále také čerstvý vzduch pro jeho citlivé dýchací ústrojí. Koním v boxovém ustájení, s možností výběhu pouze na pár hodin, jsou tyto základní potřeby znemožněny. K tomu také patří, že kůň jako stádové zvíře potřebuje přímý sociální kontakt ke svým druhům. Zde jako řešení je otevřená stáj. .

Ta by měla být koncipována jako otevřené ustájení s velkorysým 24 hodinovým výběhem a volbou pohybu jak venku tak i uvnitř. Stejně tak s navzájem sladěnými malými skupinami, které koně mohou vytvářet.

Počáteční překážky majitelů stájí, týkajících se realizace a nákladů, které se zdají být překážkou, mohou být většinou odstraněny. Naše zkušenost ukázala, že v konvenčních ustájeních s trochou dobré vůle a požadovaným vynaložením může dojít ke značnému zlepšení životních podmínek koní. Hlavní překážka je zajisté v hlavě jezdce a majitele stáje, kteří  se drží stávajících zvyklostí. Při nedostatku pochopení zdravějšího chovu nebo uzdravení musí být uskutečněna rychlejší výměna stáje, popřípadě musí být doporučen dočasný pobyt na koňské klinice.

Následující okolnosti, na které klade důraz metoda dr. Strasserové by neměly být opomíjeny:

- přiměřené krmivo
- styk a zacházení s koněm
- způsob jízdy

Ke krmivu patří: čisté krmivo/blízko k zemi – to znamená přijímaní potravy v pozici šetřící záda, přijímání potravy v nestresových situacích a to také pro níže postavené koně ve stádu a smysluplné dávky základní, přídavné a náhradní potravy.

Prosazujeme význačný vliv partnerského zacházení s koněm, například podle Parelliho. Tyto znalosti, stejně jako způsob jízdy, šetřící záda a klouby, který byl již  vyučována Rolfem Becherem, jsou podstatnou součástí  lepších výkonů ve všech jezdeckých disciplínách.

Mezitím nachází naše vědecky fundovaná technika na opracování kopyt a s tím sladěný chov a podmínky ježdění, mezinárodní ohlas. Trvalý velký zájem je o naše semináře a vzdělávání ve všech evropských zemích, USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v Jižní Africe, a potvrzuje úspěch celiostní metody dr. Strasserové.

Podstata této metody

-Zásadně bez podkování: s návratem k původnímu, přirozenému tvaru kopyta divoce žijících koní.
-Celostní způsob pozorování symptomů onemocnění: Diagnostikujeme odchylky v držení, postoji, chování, tělních funkcích a  okolí koně.
-Aktivizace samostatných léčebných sil: prostřednictvím vhodného opracování kopyt, podmínek chovu a ošetřovacích metod.
-24 hodinová neomezená možnost pohybu ve volnosti.

Konec konců vede právě tato metoda, v odborných kruzích kontroverzně diskutovaná, k celosvětovému úspěchu. Nespočetně koní, mnohdy s těžkým poškozením, které se obvykle zdálo jako nevyléčitelné, bylo uzdraveno.

V ideálním případě jsou naše znalosti použity však již preventivně, aby nepotřebné utrpení koní a vysoké náklady na jejich uzdravení nemusely pro vlastníky vůbec vzniknout.

Role ošetřovatele kopyt

Ošetřovatel kopyt je většinou kontaktován teprve tehdy, když má kůň a často také jeho majitel již více nebo méně dlouhou historii utrpení za sebou. Nyní začíná důležitá úloha skrze rozsáhlé a upřímné informace a přesvědčující vědecky fundované argumenty, které dosáhnou náhledu a pohotovosti pro potřebné dlouhodobé změny. Musí být vybudována neomezená důvěra v úspěch metody dr. Strasserové.

Těžiště vlastní práce spočívá potom v celistvém léčebném ošetřování nemocných kopyt. Opracování kopyta podle metody dr. Strasserové umožňuje jak udržování zdravých kopyt, tak i léčení podotrochlózy a ostrého zánětu kopytní kůže, které platí za nevyléčitelné. Často také vznikají onemocnění pohybového aparátu a kopyt skrze problémy v jiných částech těla. Také právě tak opačně vystupují skrze onemocnění kopyt a nohou následující problémy v jiných částech těla (záda, játra, ledviny atd.) Následkem toho je pro zodpovědného a svědomitého ošetřovatele kopyt samozřejmé, podle situace, doporučit dalšího specialistu jako například fyzioterapeuta, Osteopatika, Homeopatika, APM-terapeuta, aby společně dosáhli rychlejšího uzdravení.

Toto smysluplné pole působnosti doprovázené viditelným úspěchem, vede k nejvýše uspokojivému a pestrému pracovnímu dni. Mnoho koní platí, podle obvyklé metody léčení za „kandidáty na smrt“. Tato zvířata dosahují skrze naše cílově orientované celistvé ošetření a neporušenou důvěru v tuto metodu, stejně tak jako OK, tak i majitel koně, přirozenou existenci. Připravují svým lidem ještě dlouhá léta radosti skrze jejich připravenost k výkonu a znovu požadované zatíženosti. Aby byli co nejlépe OK k fundovanému vzdělání připraveni, musí umět rozeznat: nesprávný postoj, špatný chod, problémy zavěšení kopyta, deformace kopyta, musí umět analyzovat a příčiny a doporučit odpovídající opatření. OK přispívá rozhodně k dobrému pocitu a zdraví jeho dvou-čtyřnohých zákazníků.

Povolání OK se osvědčuje jako rozmanitá činnost pro individualisty, kteří oceňují fyzickou práci a mají rádi intenzivní kontakt s lidmi, zvířaty a práci na čerstvém vzduchu. Seznamují se denně s novými zajímavými lidmi a situacemi a získávají vhled do nejrozdílnějších životních oblastí. Ideální pole působnosti pro lidi, kteří chtějí pohyb, pomohou rádi člověku, zvířeti a rádi by léčili nemocné jedince. Tato užitečná práce je korunována viditelným úspěchem a dává jistotu ve vykonávání smysluplného a tím nejvýše uspokojivého povolání. Nadšení, které způsobují uzdravující změny, se stále obnovují díky viditelným a měřitelným výsledkům práce. 

Vzdělání na ošetřovatele kopyt

Již mnoho let zařízený institut pro zdraví kopyt a celistvé zacházení s koňmi vám nabízí kvalifikované a standardizované vzdělání na ošetřovatele kopyt. Získáváte od průkopníka způsobu života bez podkov a od jeho dlouhodobé zkušenosti ve vzdělání a praxi. Od založení našeho vyučovacího ústavu v roce 1991 byl vyučovací materiál přes vědecky fundované metody vyzkoušen a vypilován. Celosvětově jedinečná učebnice, která je obsažená v základní výbavě vám ulehčí teoretické studie na Ošetřovatele kopyt. Výměna zkušeností odborníků na celém světě vám garantuje prezentaci obsahů vzdělání vždy podle nejnovějšího stavu znalostí.

Přesto nezískáte pouze rozsáhlé vzdělání o kopytech. Naučíte se na základě celistvého pozorovacího způsobu fundované vhledy do homeopatie, energetických vlivů, stomatologie, způsobu uzdění, vědy o krmení, stejně tak jako naprosto srozumitelné porozumění s partnerem-koněm. Pro tyto doprovodné odborné oblasti  jsou vám k dispozici zkušení profesionálové.

Přejete si  vaše vzdělání, kvalifikaci nebo následné vzdělání prohloubit v cizině? Zde institut nabízí nosnou síť odborníků, kteří uznají absolvování studia svých studentů od praktické stránky až ke zkouškám. Nakonec vám umožňují pravidelné konference a povinné přednášky následného vzdělávání pořádané institutem. Dále navazovat ty nejcennější kontakty s lidmi, kteří se zabývají koňmi na celém světě. Konečně je třeba zmínit ještě další, nezanedbatelnou přednost vzdělání v institutu. Díky přidružené koňské klinice můžete těžké pacienty, především za nepříznivých okolních podmínek nejdříve doporučit, poté poslat na nějaký čas na kliniku.

Nyní ke vzdělání. Semináře jsou koncipované tak, že se zpravidla můžete po jednom roce přihlásit k závěrečným zkouškám. Časový rámec může být prodloužen na dva roky. Celkově studium zahrnuje 350 vyučovacích hodin.

Teorie

Přesná práce na kopytch vyžaduje obsáhlé teoretické znalosti. V zhruba 100 vyučovacích hodinách budou vybrané teoretické základy prohloubeny a otázky zodpovězeny.

Nejdříve si připravíte teoretické základní znalosti ve formě samostudia. Tím si můžete vaše časové rozvržení značně obměňovat, měnit. Zpracujete si časově náročné základy k tématu –„kopyto a onemocnění kopyt“ v klidu doma. Potřebnou literaturu „Příručku ortopedie kopyt“ od dr. Strasserové, obsahující 110 stránek. Tato příručka je zahrnuta již v nákladech na vzdělání a bude vám bezprostředně po vašem přihlášení zaslána.

Srovnatelně s dálkovým studiem vám zašleme každé dva týdny, nejdříve tři týdny po obdržení vaší literatury, otázky k právě dané teoretické oblasti. Tyto otázky od vás zodpovězené během jednoho týdne dostanete během následujícího týdne opravené od nás zpátky. Během prvních dvou setkání, uvítacího víkendu a prvního praktika, máte dostatek času pro objasnění objevených teoretických otázek. Mimo to cvičíte již první praktické opracování na kopytě. Také jsme vám samozřejmě k dispozici pro důležité otázky i mimo těchto kurzů.

Praxe

V 230 vyučovacích jednotkách trénujete v intenzivních praktických cvičení práci na kopytu s všemi jeho zvláštnostmi.
-cvičení na mrtvém kopytu
-stavba modelu kopyta z hlíny
-cvičení na živém koni (s hospitací)
-posouzení různých řezů kopyt
-nácvik rozhovorů se zákazníky

Detaily

K lepší orientaci týkající se vašeho rozvržení času pro vzdělání se seznamte s těmito informacemi:
Zásadně platí: obvyklý začátek v 09:00 hodin
regulérní konec v 17:00 hodin
polední pauza 1 hodina
pauza na kafe 2x20 minut
Všechny termíny seminářů zahrnují vždy celé víkendy.

Hospitace

V rámci vzdělání je absolvováno vesměs 20 dní hospitace u minimálně dvou zkušených vyškolených ošetřovatelů kopyt. Zde zažijete denní praxi na vlastní kůži. Učíte se uplatnit teoretické vědomosti v praxi a prohlubujete svoje znalosti při opracovávání kopyta. Předpokladem k připuštění k závěrečným zkouškám je absolvování této hospitace. Prosím, domluvte si tyto termíny včas! Seznam daných vyškolených ošetřovatelů kopyt se po vašem přihlášení automaticky uzavírá. Na uvítacím víkendu budou možné termíny hospitace na klinice oznámeny. Po domluvě, bude-li potřeba, budou další dny praxe přidány.

Závěr a certifikát

Vzdělání končí závěrečným víkendem, s intenzivní přípravou na zkoušku a souhrnou zkouškou ze všech odborných oblastí. Tady předvedete vaše fundované znalosti písemně, ústně a prakticky před zkušenou odbornou komisí, která se skládá z dr. Hiltrudy Strasserové, dlouholetými vyškolenými ošetřovateli kopyt a pod dozorem veterinárních lékařů. Tento způsob zaručuje již několik let vysokou, odbornou a kvalitní úroveň našich absolventů.

Po úspěšném složení zkoušky obdržíte certifikát „Praktický ošetřovatele kopyt dle dr. Strasserové“ a průkaz. Nyní patříte ke světové elitní síti OK. Jako OK se s tímto certifikátem stáváte průkopníky v pohybu koní s bosými kopyty. Účast na kongresech a pokračující vzdělávání vám umožní kontakt s dalšími odborníky. Právě tak zůstáváte vždy na nejnovějším místě vědy a techniky týkající se koně. Vaše osobní kvalifikace, podpořená jednoznačným uskutečňováním metody dr. Strasserové, vám otevírá dlouhodobé vysoké výsledky a posiluje tak důvěru zákazníků ve vaší práci.

Zmíněný certifikát vás zařazuje do veřejného seznamu řádných OK. Tímto vám institut zprostředkovává potencionální zákazníky ve vašem regionu. Samozřejmě vás po vašem dokončení vzdělání  v obtížných  případech podporuje institut a k němu přidružená klinika.

Rovněž je vám zaručena podpora v prosazování a rozšiřování metody podle dr. Strasserové.  Máte volný  přístup na naši doménu, který vám ulehčí utváření vašeho image. Může vám být poskytnut bezplatný informační materiál. Další, jako trička, čepice, šablony atd. jsou hrazeny z vašich finančních zdrojů.

Místa vzdělání

Vzdělání se koná na klinice institutu v Malčanech (obec Čím), v malebném, místě přímo nad Slapskou přehradou. 
Místa vaší hospitace u vyzkoušených Ošetřovatelů kopyt si sami určujete a podle toho jsou možné v různých regionech ČR nebo na klinice u lektora Patricka Spieledera poblíž Lince v Rakousku.

Školitelé

Školitelem je Patrick Spieleder, na dílčí témata jsou najímáni lektoři z řad veterinářů, homeopatiků a fyzioterapeutů.

Předpoklady pro přijetí

-úspěšná účast na základním semináři „Život se zdravými kopyty“ (trvá 3 dny, náklady 2500 Kč)
-minimální věk 21
-vlastní kůň bez stálé ochrany podkov v přirozeném otevřeném stání
-víceleté zkušenosti s koňmi
-písemné prohlášení, že máte zájem o toto vzdělání

Předpoklady pro složení zkoušky

-když splníte předepsané teoretické a praktické hodiny
-když navštívíte všechny dané semináře a týdny praxe
-když absolvujete hospitace u minimálně dvou Ošetřovatelů kopyt dle vaší volby z daných seznamů pro dobu minimálně dvou týdnů
-když zodpovíte všechny zaslané otázky
-když úspěšně složíte průběžné zkoušky
-když předvedete dva, podle zadaného úkolu dokumentované, samostatně zpracované případy

Na tyto případy, které musíte během vašeho studia zpracovat, budete intenzivně připraveni na přivítacím víkendu. Mimo to obdržíte detailní informace o způsobu postupu a dokumentaci – text i obrázky.  Během celého studia můžete po ohlášení využít odbornou pomoc při psaní vaší práce. Tyto případové dokumenty musejí být včas podány ve dvojím zhotovení na institutu, nejpozději čtyři týdny před termínem zkoušky. Případové dokumenty jsou povinnou součástí praktické zkoušky.

Náklady

Celkové náklady rozsáhlého vzdělání na ošetřovatele kopyt jsou nyní 3000 Euro.
V tom jsou obsaženy následující služby:
-všechny teoretické kurzy (min.100 hodin)
-všechny praktické kurzy (min. 230 hodin)
-průběžná zkouška a závěrečná zkouška
-všechny zaslané otázky a jejich korektura
-příručka kopytní ortopedie od paní Dr. Med. vet. Hiltrud Strasserové
-telefonické a písemné opatrování
-možnost bezplatně opakovat teoretické kurzy  po dokončení vzdělání
-přijetí a vedení vašeho jména na oficiálních seznamech praktických ošetřovatelů vedených institutem

Nevybíráme žádné poplatky za přihlášení, administraci a zkoušky. 

Při zaplacení celé sumy u uzavření smlouvy dáváme slevu 5 %.  Eventuelní zvláštní dohoda o způsobu splácení je po dohodě možná. Při neúspěšném absolvování zkoušky, můžete tuto zkoušku po jednom studijním dni opakovat. V tomto dni budou korigovány vaše nedostatky. 

Různé

Pokud neobstojíte v závěrečné zkoušce, máte možnost opravného termínu s dalším následujícím kurzem za poplatek. K zachování vysoké kvality, které toto vzdělání vykazuje, získává váš certifikát popř. licence, pouze tehdy platnost, když se alespoň jednou ročně zúčastníte pokračujícího vzdělání ("doškolování", které vám institut nabízí.

Perspektiva – nástavbové studium

Vzdělávání nikdy nekončí. Stále se v celém světě objevují nové poznatky a zkušenosti, které je nutné sdílet mezi kopytáři. Také je užitečné si občas nechat zkontrolovat svou práci zkušenějším kopytářem nebo lektorem a získat nové náměty. Proto je platnost certifikátu Strasser Hoofcare Professional podmíněna účastí na každoročním "doškolování". To obvykle zahrnuje 1-2 dny teorie a praktického strouhání kopyt a společné sdílení zkušeností mezi kolegy.

Po třech letech praktické činnosti, pravidelné účasti na pokračujícím vzdělávání (tzv. doškolování) a po předložení dalších dvou případových dokumentací získáváte Master-Level. Poté máte možnost kvalifikovat se navíc na lektora, který vede semináře.